Kurumsal

Kurumsal

İNSAN HAKLARI POLİTİKAMIZ

Taha Kimya Yönetimi olarak aktif rol aldığımız global pazarda iş ilişkisinde olduğumuz tüm paydaşlarımıza (personel, tedarikçi, müşteri vs.) karşı insan haklarını gözeten, uygulayan ve benimseten bir anlayış ile muamele ederek aşağıda sıralanan ilkeleri yürütmeyi taahhüt ederiz:

   > Tüm çalışanlara, güvenle ve memnuniyetle çalışabilecekleri ortamı sağlamayı öncelikli konular arasında görmek ve tüm faaliyetlerimizde “sıfır kaza” hedefi doğrultusunda hareket etmek.

   > Sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde, insan haklarına saygılı bir iş ortamı oluşturmayı ve bu anlayışı yayarak çalışan, müşteri ve tüm paydaşların bilinç ve farkındalığını artırmayı hedeflemek.

   > İşe alım, eğitim, kariyer, ücret belirleme ve proses yönetimi gibi süreçlerde cinsiyet, etnik köken, din, ırk, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara bağlı olarak ayrım yapmadan eşit bir tutum sergilemek.

   > Çalışanların, iş ortamında ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sekteye uğratacak her türlü durumun önüne geçmeyi ilke edinmek.

   > Tüm çalışanlarımıza yerel piyasa değerlendirmelerine göre rekabetçi maaşlar (en az asgari maaş) ödemek.

   > Çalışanların toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermek.

   > Çocuk işgücünün çocuğun menfaatleri açısından en iyisi olacak biçimde ortadan kaldırılması ve önlenmesi için taşeron firmalar ve tedarikçiler ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak.

   > Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin kurallarını dikkate alarak her türlü taciz, istismar, suiistimal ve şiddetten uzak bir çalışma ortamının oluşturulmasını sağlamak.

   > Çalışanların haklarını korumaya yönelik uygulanan faaliyetleri; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Prensipleri doğrultusunda yürütmek.