Çevre ve
Atık Yönetimi
Politikamız

Taha Kimya yönetimi olarak yarınlara

sürdürülebilir bir çevre bırakmak amacı ile

çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeye yönelik

aşağıda sıralanan ilkeleri uygulamak üzere

faaliyetlerimizi yürütmeyi taahhüt ederiz:

   Teknik, ekonomik ve ticari olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanarak çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak.

   Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek olumsuz çevre etkilerine bilimsel ve ekonomik yöntemlerle kontrol altına almak, kalıcı çözümler geliştirmek ve kademeli olarak azaltmak.

   Oluşabilecek tüm atıkların öncelikle kaynağında azaltılmasına yönelik iyileştirme çalışmaları geliştirmek ve firelerin minimize edilmesini sağlamak. Ardından ise bu atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesini sağlamak.

   Çevreci yaklaşımı yaşam felsefesi haline getirerek çevre hedeflerini ve bu hedefleri gerçekleştirmeyi sağlayacak eylemleri belirlemek.

   Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile doğal kaynakların ve ekolojik türlerin korunması yönünde çalışmalar yapmak.

   Tüm çalışanlarımıza çevre ve atık yönetimi konusunda eğitimler vererek çalışanlarımızın çevreye karşı sorumluluk bilincini arttırmak.

   Çevre ve atık yönetimi kapsamında hazırlanan dokümanların yasa, mevzuat, gelişme ve ihtiyaçlara paralel olarak belirli aralıklarla gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlamak.

   Atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşüme kazandırılması ve imha edilmesi sırasındaki tüm faaliyetlerimizi ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak proaktif bir biçimde yönetmek.

Biz Taha'yız

Uluslararası veya ulusal standartlarla izlenebilirliği

olan çalışma standartlarımızla hizmet vermek,