Sosyal
Uygunluk
Politikamız

Firma olarak kurumsal kültürümüzün yapı taşları olan

değerlerimiz ile çalışanlarımıza, müşterilerimize ve

tedarikçilerimize karşı sosyal sorumluluk bilinci ile

aşağıda sıralanan ilkeleri uygulamak üzere

faaliyetlerimizi yürütmeyi taahhüt ederiz:

   İnsan haklarına duyulan saygı sebebiyle ve işgücünün verimli kullanılabilmesi için çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre düzenlemek.

   Çaşılanlara yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olan asgari ücretin altında ödeme yapmamak.

   Tüm çalışanların adil şartlar altında kendi rızası ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmesini sağlamak.

   Yasaların belirlediği yaş sınırına uygun insan kaynağı istihdamı yaparak çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmek.

   Çalışanlara yazılımsal ve donanımsal anlamda gereken altyapı kaynağını hijyenik koşullarda sağlamaları için her türlü imkanı sunmak.

   Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği risklerinden arındırılmış güvenli bir çalışma ortamı sunmak için yasal gereklilikleri yerine getirmek ve çalışanlara konu ile ilgili eğitim aldırarak farkındalık oluşmasını sağlamak.

   Çalışanlar fikir ve inanç özgürlüğüne sahip olup kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulamamak.

   Tüm paydaşlardan gelen öneri, şikayet, anket gibi geri bildirimlerin değerlendirilip gerekli aksiyonların alınarak memnuniyet düzeylerinin en üst seviyeye ulaşmasını sağlamak.

   Müşterilerimizle bilgi, ürün ve hizmet ihtiyaçlarını anlamak ve bunlara yanıt vermek için doğru iletişim kurmak.

   Müşterilere dürüst bilgiler ve faydalı bilgiler sunmak aynı zamanda bunu yaparken ürünlerimize güven uyandırmak.

   Amaç ve değerlerimizi paylaşan ve yönetimin belirlediği iş yeri ve çevre standartlarını karşıladığını gösterebilen tedarikçilerle çalışmak.

Biz Taha'yız

Uluslararası veya ulusal standartlarla izlenebilirliği

olan çalışma standartlarımızla hizmet vermek,