Etik
Politikamız

Taha Kimya Yönetimi olarak kuruluşumuzdan bu yana

müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve çalışanlarımızla olan

tüm ilişkilerimizde yol gösterici olması amacı ile

aşağıda sıralanan ilkeleri uygulamak üzere

faaliyetlerimizi yürütmeyi taahhüt ederiz:

   Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kurumsal sorumluluğumuzun yerine getirebilmesi amacıyla ulusal yasa ve mevzuatlarla birlikte, müşterilerimizin belirlediği gereklilikleri yerine getirmek.

   Müşteriler için değer oluşturmak, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak.

   Müşteriler ile ilişkilerde nezaket kuralları çerçevesinde profesyonel ve adil davranış sergilemek.

   Çalışılacak tedarikçileri, titizlikle ve özenle seçmek; insan haklarına saygılı davranmalarını, iş ahlakı ve yolsuzlukla mücadele prensiplerine uygun davranmalarını teşvik etmek.

   Çalışanlarımızın tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlaması amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak.

   Çalışanlarımızın görevlerini zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmelerini sağlarken etik ilkelerini benimseyerek uygunsuz davranışlardan kaçınmalarını da sağlamak

   Her türlü malzeme, makine, donanım ve taşıtların yalnızca iş amaçlı kullanılmasını sağlayarak; enerji, zaman ve kaynak israfının önüne geçmek.

   Etik kurallarına aykırı davranışta bulunan çalışanların zamanında tespit edilip ilgili kişilere gerekli yaptırımları uygulayarak tekrarını engellemek.

Kötü davranış engelleme;

  İlişkileri, karşılıklı saygı içerisinde, itibar ve güveni sağlayacak şekilde, nezaket kuralları çerçevesinde yürütmek.

  Tüm çalışanların işyerinde ve iş yeri dışında Firmanın itibarını zedeleyecek davranışta bulunmamasını sağlamak.

  Kurumsal kimliğe ve ciddiyete uygun görünüm, tutum ve davranışlar sergilemek.

Taciz ve ayrımcılık;

  Uygun olmayan sözel, fiziksel ve cinsel herhangi bir yaklaşım, mazur görülemeyecek fiziksel temas, teklif veya dokunmasını önlemek.

  Çalışma amaçlı faaliyetlerde kullanılanlar hariç olmak üzeri, işyerinde, ırk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir başka kişisel özellikle ilgili müstehcenlik veya ayrımcılık içeren grafik, karikatür, resim veya fotoğraf sergilemesini engellemek.

  Bir kişinin ırkı, cinsiyeti, uyruğu, cinsel yönelimi, dini, engelli olma hali ya da herhangi bir başka özelliğine ilişkin kişisel görüntüsü, vücudu veya yaşam tarzı hakkında imalı sözler söylemek, şaka ve yorum yapmak.

  Herhangi bir bireyi yıpratmak, eziyet etmek, engellemek amacıyla tekrarlanan ve süreklilik gösteren, ilgili birey üzerinde baskı yaratan, korkutan ve yıldıran davranışlar sergilemek.

Rüşvet ve yolsuzluk;

  Çalışanlar, kurumumuzun tercihlerini ve kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan bir eşya/hizmet, hediye, davet, ağırlama tekliflerini kabul etmesini yasaklamak.

  Kişi, kurum ya da devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif etmesini önlemek.

  Üçüncü şahıslarla ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçmek ve muhafaza etmek.

   ETI Temel Yasası, ILO esas anlaşmaları, ülkemizin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kanuni şartları ve yerel yerleşik endüstriyel standartlarına bağlı kalarak

Biz Taha'yız

Uluslararası veya ulusal standartlarla izlenebilirliği

olan çalışma standartlarımızla hizmet vermek,